Ondernemingsgegevens
Bows & Stuff
Stationsstraat 130
9810 EKE
Bow.and.stuff@outlook.com


Artikel 1: Algemene bepalingen
Deze website biedt haar klanten de mogelijkheid om de
producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die
geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een
bestelling via de webwinkel van Bows & Stuff moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk
aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van
alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens
wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Bows & Stuff aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de
Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De
bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de
prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is,
materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden
Bows & Stuff niet Bows & Stuff is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden
informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Bows & Stuff is in geen geval
aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of
leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of
ingetrokken door FASHIONTEAM. FASHIONTEAM kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het
niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Artikel 4: Online aankopen
Hoe een bestelling plaatsen?
-U kiest uw favoriete artikelen en plaatst die in uw winkelmandje.
-Om de bestelling af te ronden klikt u rechtsboven op ‘Winkelmandje’ en doorloopt u onderstaande
stappen in het bestel- en betaalproces:
-Vul uw persoonlijke gegevens in of log in als u reeds ingeschreven bent.
-Kies de leveringswijze: thuis, bij familie of vrienden, op uw werk, ...
-Selecteer de gewenste betalingswijze.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- vooraf betalen
-Bekijk nog een laatste keer uw gegevens en rond de bestelling definitief af.
-Na afronding wordt de bestelling per mail bevestigd en zorgvuldig verwerkt.
Bows & Stuff is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De levering van het bestelde artikel gebeurt in België of Nederland op het door de klant opgegeven
adres.
Bows & Stuff streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 5 werkdagen. Deze
leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden
gegarandeerd. De maximum leveringstermijn bedraagt 30 dagen.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.
De levering gebeurt door bpost,
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de
woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Leveringsvoorwaarden:
-De goederen worden pas gemaakt en/of verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.
-Er wordt enkel geleverd in België en Nederland
Leveringen gebeuren op werkdagen
-De zendingen worden met bpost,geleverd. De verzendingskosten staan bij het artikel
aangegeven
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming
bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Bows & Stuff .
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het
risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de
opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door deBows & Stuff was
geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve
eigendom van Bows & Stuff.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Bows & Stuff te
wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument
artikelen online aankopen bij Bows & Stuff.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Bows & Stuff Bow.and.stuff@outlook.com via een ondubbelzinnige
verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de
overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier
voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van
het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag
waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Bows & Stuff heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Bows & Stuff .De
Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten
worden geraamd op een maximum van ongeveer 6 EUR .
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt
Bows & Stuff zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te
eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de
goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren,
gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Bows & Stuff alle tot op dat moment van de
Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen
maximum 14 kalenderdagen nadat Bows & Stuff op de hoogte is gesteld van de beslissing van
de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Bows & Stuff
wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft
aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan
de door Bows & Stuff geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Bows & Stuff betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in
ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop Bows & Stuff geen invloed heeft en die zich
binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een
specifieke persoon bestemd zijn;
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen
van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
overeenkomsten waarbij de Klant Bows & Stuff specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar
dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde
computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een
abonnement op dergelijke publicaties;
de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de
verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen
invloed heeft;
overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer,
autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de
overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend
dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop
van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf
de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten
onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten
wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant
contact op te nemen met de Bows & Stuff klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te
bezorgen aan Bows & Stuff.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Bows & Stuff o snel mogelijk inlichten. In ieder
geval dient elk gebrek binnen een termijn van 14 dagen na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge
van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het
ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of
wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect
gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop,
desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door
de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Bows & Stuff is bereikbaar via email op Bows & Stuff.
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Bows & Stuff beschikt, is de Klant
ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder
aanmaning een intrest van 10 procent per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is
de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10
procent op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudtBows & Stuff zich het recht voor de niet (volledig)
betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Bows & Stuff respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de
persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de uitvoering en het
verwerken van de bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en het versturen van direct
marketing., in de zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te
houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te versturen.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits
bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag aan Bows & Stuff , Bow.and.stuff@outlook.com gratis de schriftelijke mededeling
bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die
onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het
gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot
Bows & Stuff Bow.and.stuff@outlook.com
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of
verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn
logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,
Bows & Stuff heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Bows & Stuff houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke
pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail
bow.and.stuff@outlook.com .

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.
Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of
op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet
worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
Wat zijn cookies? Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat in uw browser of op uw harde
schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het
gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die
cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. 2 soorten
cookies:
• Technische cookies of functional cookies onthouden bijvoorbeeld uw taalkeuze of de
ingevulde velden van een formulier. Op die manier hoeft u dat bij een volgend bezoek aan de website
niet meer opnieuw in te geven.
• Tracking cookies (1st party of 3rd party) als functie om informatie over websurfers te
verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid
in ons reservatiesysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij
verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins
persoonlijk geanalyseerd.
Jouw toestemming Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze
website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden. Dit kan via uw
browserinstellingen. U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het
plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te
blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Indien u uw
toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen in uw browserinstellingen.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een
waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw
harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op
geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen
aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment doorBows & Stuff. Om één van de in deze
Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit
gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt,
en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bows & Stuff. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren
onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De
Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).
Bows & Stuff heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Dit
reglement is beschikbaar op http://www.unizo.be/ecommercelabel/ waar u ook terecht kan om
klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen via de klachtenprocedure van UNIZO.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2020 Bows & Stuff | Jewelry & Fashion | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.